Política de privacitat

El responsable del tractament, d’acord amb la LO 3/2018 i el RGPDUE 2016/679, us informa que:

 

A través d’aquest lloc web, no s’obtenen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. Tota comunicació amb LAB CREATIVE STUDIO SL feta per qualsevol mitjà, o a través de la seva adreça de correu electrònic o dels formularis presents en aquest lloc web, suposa el consentiment exprés per tal que les vostres dades personals en qualitat de client/proveïdor/contacte siguin incorporades al nostre Registre d’Activitats i a fitxers o bases de dades titularitat de LAB CREATIVE STUDIO SL, que podeu consultar, i es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.


Les dades de caràcter personal que es puguin obtenir directament de l’interessat es tractaran de manera confidencial i quedaran incorporades a l’activitat de tractament corresponent.


La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza LAB CREATIVE STUDIO SL, i teniu dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les vostres dades personals. Per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, a rectificar les que siguin inexactes o a sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries, mitjançant una comunicació escrita a CARRER AMADEU I, 30 B, 08320 EL MASNOU, BARCELONA, o al correu electrònic hola@labcreativestudio.com.


L’usuari accepta l’ús de les cookies, «cookies permanents», d’aquest web.

 

AMPLIATIVA DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aplicant la nova normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informem que, per recollir les dades personals dels clients, usuaris, proveïdors i contactes, ho fem a través de la relació comercial que ens uneix i també des del nostre lloc web.


Aquestes dades s’inclouen en bases de dades o fitxers automatitzats específics per a cada cas i estan registrades al nostre Registre d’Activitats d’acord amb el tipus d’usuaris i de serveis que els prestem o ens presten.

 

Amb quina finalitat recollim les vostres dades personals?
La recollida i el tractament automatitzat o manual de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació i altres activitats pròpies de la relació comercial que ens uneix.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades personals que formen part de la nostra base de dades es tracten per tal de gestionar la informació que ens faciliten les persones interessades a fi de prestar el servei per al qual ens contracten o contractem i gestionar les sol·licituds enviades a través qualsevol mitjà, incloent-hi les comunicacions electròniques comercials, promocionals o publicitàries.


Adoptem les mesures necessàries per garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades personals no se cediran a tercers, tret que hi hagi un imperatiu legal. Com a encarregats del tractament, tenim contractats diferents proveïdors de serveis que s’han compromès amb el compliment de les disposicions normatives aplicables en matèria de protecció de dades en el moment de la seva contractació.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, mentre no se’n sol·liciti la supressió o no es revoqui el consentiment, i durant el termini al llarg del qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.


Les dades personals que formen part de la nostra base de dades i tinguin una relació contractual es conservaran durant un màxim de cinc (5) anys a partir de l’última factura emesa. En alguns casos, es pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

En la relació contractual vigent o que ens uneix, la base legal per al tractament de les vostres dades és la que consta i a la qual obliguen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.


En relació amb el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, després de la seva lectura i atès que us n’informem posant a la vostra disposició aquesta política de privacitat, en cas de no estar-hi conforme, podeu sol·licitar l’accés a les vostres dades d’acord amb el nostre Registre d’Activitats.

 

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten, i de quina manera, les seves dades personals.


Les persones que hi estiguin interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.


En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.


Així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades.


També us informem que podem deixar de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.


I us informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament segons les condicions i els límits que preveu la legislació vigent, dirigint-vos a nosaltres per escrit, o bé per correu electrònic. En qualsevol cas, haureu d’aportar una còpia del vostre DNI, passaport o document equivalent. Si ho considereu oportú, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem procedeixen de les sol·licituds dels interessats.


Les categories de dades que es tracten, segons la categoria dels usuaris i dels contactes, d’una manera general i no particular, poden ser:

  • Dades tipificades: característiques personals, detalls de l’ocupació o informació comercial, econòmica o financera.
  • Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, domicili, NIF o DNI, telèfon o correu electrònic, compte bancari i imatge.


No es tracten dades especialment protegides.

 

Drets dels interessats

1. Dret d’accés: dret a obtenir confirmació per part del responsable del tractament sobre si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en cas afirmatiu, dret d’accés a les seves dades personals. Així com a:

a. les finalitats del tractament;

b. les categories de dades personals de què es tracti;

c. els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o es comunicaran les dades personals, en particular destinataris tercers o organitzacions internacionals;

d. si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris que es fan servir per determinar aquest termini;

e. l’existència del dret a sol·licitar al responsable la rectificació o la supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest tractament;

f. el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;

g. quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;

h. l’existència de decisions automatitzades, incloent-hi l’elaboració de perfils i la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament.


2. Dret de rectificació: dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen. En funció de les finalitats del tractament, l’interessat té dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.


3. Dret de supressió: dret a obtenir per part del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixen. El responsable està obligat a suprimir les dades personals sense dilació indeguda quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a. Les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’altra manera.

b. L’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament.

c. L’interessat s’oposi al tractament.

d. Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.

e. Les dades personals s’hagin de suprimir per complir amb una obligació legal establerta al dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament.

f. Les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.


No obstant això, es regulen una sèrie d’excepcions en què aquest dret no serà procedent. Per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d’expressió i informació.


4. Dret d’oposició: dret a oposar-se en qualsevol moment al fet que dades personals que el concerneixen siguin objecte d’un tractament.


El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.


5. Dret a la limitació del tractament: dret a obtenir per part del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

a. L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud.

b. El tractament sigui il·lícit, l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i, en lloc d’això, sol·liciti la limitació del seu ús.

c. El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

d. L’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

 

Comunicacions comercials
En aplicació de la LSSI-CE, no s’han d’enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.


En el cas dels usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, sí que s’autoritza l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin iguals o similars als que inicialment van ser objecte de contractació o d’interès professional o comercial amb l’usuari, contacte, client o proveïdor.


En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, pot sol·licitar que no se li faci arribar més informació a través dels canals corresponents amb aquesta finalitat.